Treballs de protecció al foc.


Treballs de projectat de morter de Perlita i Vermiculita en els perfils d’acer d’una sala de màquines de difícil accés i on vam muntar un complex sistema de bastides i altres feines de sectorització mitjançant envàns i l’instal.lació d’elements intumescents.

Continue Reading

Treballs d’obra civil al recinte de la Fira de Barcelona, L’H.

Realització d’obres civils en interior o exterior del recinte de la Fira de Barcelona a L’Hospitalet de Llobregat; rases per el pas de diferents tipus d’instal.lacions, per la localització i reparació de colectors, moviment de terres, cimentacions, fabricació de lloses de formigó, pavimentació de gres o panots, aslfaltats, murs de formigó armat, murs de bloc prefabricat, tancaments amb reixats de malla electrosoldada, col.locació de senyals de trànsit, semàfors, pilones, etc.

Continue Reading

No more posts.